skip to Main Content

JOB OPENING

Job Description

  • ศึกษาธุรกิจของลูกค้าและทำความเข้าใจกับ Content ของโครงการที่รับผิดชอบ
  • ออกแบบการจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมโยงของเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์
  • เขียน แก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ตามโจทย์ เพื่อให้น่าอ่านและเข้าใจง่าย
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ร่วม Brainstorm กับทีม เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งานเขียนให้มีคุณภาพ และตอบโจทย์ลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • ร่วมเสนอแนะกิจกรรมและแนวทางการตลาดสำหรับเว็บไซต์ที่รับผิดชอบ

APPLY HERE

Back To Top